Wzór odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Prywatny Zakład Gazownictwa S.C.

Ewa Szuta i Anna Bulczak

Łapalice, ul. Kartuska 21

83-300 Kartuzy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

Data zawarcia umowy*/odbioru*:……………………..

Numer dowodu zakupu:…………………..

podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić